اشکالات و علل تسمه تایم و راه حل آن

۱) اگر تسمه تایم در موقع حرکت سر و صدا داشته باشد و یا با صدای سوت و ناله باشد :

الف – تسمه بیش از حد تنش دارد یا گیر است

ب – تسمه با روکش برحورد دارد

راه حل : میزان کشش تسمه تایم را باید تنظبم کرد

۲) اگر تسمه تایم دچار خوردگی لبه شد :

الف – تسمه یا محور موازی نیستند و تسمه روی پولی لبه دار حرکت میکند

ب – چرخها از نظر محوری از مرکز خازج شده اند

راه حل : محرک را چک کنید و هر کدام از پولی های فاقد تنظیم را تنظیم و در صورت لزوم تعویض کنید

ج – پولی دارای تاب است .

د – بازی اضافی بلبرینگ در اجزا و قطعات آن

راه حل : پولی های هرزگرد/کشش و تسمه را تعویض کنید

۳) اگر پارگی بافت در ریشه دندانه های تسمه تایم مشاهده شد :

الف – کشش بیش از حد تسمه

راه حل : باید کشش را تنظیم و تسمه را تعویض کرد

ب – حرارت بیش از حد موتور

راه حل : باید علت مشکل پیدا شود ( مثلا عملکرد در موقع سرد بودن ) اشکال را رفع و تسمه را تعویض کرد

ج – ساییدگی و یا خراش در سطح پولی تسمه

راه حل : پولی تسمه و تسمه را تعویض کنید

۴) خوردگی زیاد در دندانه ها – جدا شدن پایه انها و ایجاد شکاف در روی تسمه تایم

الف – کشش خیلی بالا و پایین تسمه تایم

راه حل : کشش ( سفتی ) تسمه تایم را تنظیم کنید و تسمه را تعویض نمایید

ب – جسم خارجی ( مثل پیسوله یا سنگ ریزه ) گیر کرده

راه حل : جسم خارجی را دراورده و تسمه را تعویض نمایید

ج – پولی تنظیم تسمه یا پولی کشش گیر دارد

راه حل : علت ( مثلا نقص در بلبرینگ ) را بیابید ـ مشکل را رفع و تسمه را تعویض نمایید

۵) جدا شدن دندانه و بافت از بدنه تسمه تایم

الف – نشت در موتور و یا محفظه ان ( مثلا نشت روغن ـ ضد یخ و غیره )

راه حل : نشت را رفع و تسمه را تعویض نمایید

۶) ایجاد علامت ( شیار ) حرکت در طرفین دندانه ها

الف ـ وجود شئی خارجی در مسیر تسمه تنظیم (تایمینگ)

راه حل : شی ء خارجی را در آورید ، تسمه را تعویض کنید ، روکش را از نظر استقرار چک کنید

ب ـ تاپ در دنده پولی تسمه ، تنظیم در اثر شئی خارجی یا ابزار در موقه نصب

راه حل : پولی تسمه تنظیم را عوض کنید

ج ـ صدمه در تسمه تنظیم قبل یا در طی مونتاژ

راه حل : تسمه را تعویض کنید و آنرا درست سوار کنید

۷) ترک خوردن در پشت تسمه تایم

الف ـ دمای محیطی خیلی بالا و پایین است

راه حل : علت را چک کرده (مثلا” عملکرد در موقع سرد بودن) اشکال را رفع و تسمه را عوض کنید

ب ـ تماس با وسیله یا شئی خارجی

راه حل : تسمه را عوض کنید و روکش آنرا درست سوار کنید

ج ـ پولی هرزگرد ، عقبی گرد و خاک گرفته

راه حل : پولی تسمه تنظیم و تسمه را عوض کنید

د ـ کهنگی تسمه (عمر زیاد تسمه)

راه حل : تسمه را عوض کنید

۸) گیر کردن تسمه

الف ـ وجود شئی خارجی در مسیر حرکت

راه حل : شی ء خارجی را در آورید ، تسمه را تعویض کنید